Human Computer Interactions

Lecture: Tran Thi Thanh Nga

Result

  • Tạo một trang Result trên đó liệt kê những gì mình đã làm/học được trong suốt quá trình làm bài tập nhóm. Dẫn link tới từng trang do SV đã làm.
  • Tự đánh giá mình được bao nhiêu % trong tổng số 100% của bài tập nhóm
Image