Human Computer Interactions

Lecture: Tran Thi Thanh Nga

Lab 4

Tạo một trang Web có nội dung bất kỳ, sử dụng linh hoạt tất cả những phần sau: Input Controls, Navigation, Animations, Default Settings, Guided Actions

Có biểu mẫu liên hệ