Human Computer Interactions

Lecture: Tran Thi Thanh Nga

Lab 2

(1) Tạo ra một user scenario

(2) Chọn 1 bước trong user scenario để thiết kế 1 form giao diện Web trên công cụ thiết kế đã chọn. Sau đó tạo ra file html tương ứng cho thiết kế này.

(3)Upload lên Azure / github: trong file html có chèn hình ảnh của user scenario ở (1) và đường dẫn của file thiết kế ở (2).

Image
Image