Human Computer Interactions

Lecture: Tran Thi Thanh Nga

Lab 1

Chọn 1 đối tượng bất kỳ trong thế giới thực, ví dụ như lớp, môn học, giảng viên,… Sau đó thiết kế chức năng Quản lý đối tượng đó trên html bao gồm các tính năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm cho đối tượng đó.

Ví dụ:
Làm chức năng Quản lý Sinh viên, bao gôm tính năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.
Chú ý:
Các thành viên trong nhóm không được chọn các đối tượng giống nhau

Image