Human Computer Interactions

Lecture: Tran Thi Thanh Nga

NGUYỄN PHẠM ĐẠI DƯƠNG

Con người không khuất phục với khó khăn ! Nhưng con người này lười quá éc éc !


PROJECT