Human Computer Interactions

Lecture: Tran Thi Thanh Nga

About me!


Đại Dương (ocean) Name : Nguyễn Phạm Đại Dương Brith : 27/10/2000 Job : Sinh viên IT

My preference: bartender , sleep , .. v..v Phone : 0943125778 Email : 19130280@st.hcmuaf.edu.vn